Etusivu / Museo / Museotoiminta / Kokoelmat

Kokoelmat

Kokoelman perusta ja merkittävimmät saantierät

Perusta museokokoelmalle luotiin vuonna 2003, kun Tampereen reserviupseeri- ja reservialiupseeriyhdistykset luovuttivat keräämäänsä esineistöä ja Hämeen Sotilasläänin esikunta luovutti Tampereen sotilaspiirien aineistoa museolle säilytettäväksi. Siitä lähtien museon kokoelmaa on kartutettu hallitusti. Vuonna 2011 kokoelma sisälsi noin 3 000 esinettä ja 1 500 valokuvaa. Esineistö ja kuvamateriaali painottuu selkeästi suojeluskunta- ja lottateemaan.  

Museon tähänastisen historian merkittävimmät esinekokonaisuudet ovat rouva Hilkka Salovaaran lahjoittama monipuolinen lotta-aineisto, DI Paavo Korhoselta saadut esinelahjoitukset, Tampereen Reserviupseerit ry:n deponointi- eli tallete-erät sekä Tampereen Seudun Lotta Svärd Perinneyhdistyksen vuonna 2010 lahjoittama aineisto. Museokokoelman merkittäviä osia ovat 130 erilaisen lottakupin kokonaisuus ja erilaiset lotta-asut, sekä ns. ’hiihtävän suojeluskuntalaisen’ asusteet. Myös museokokoelmiin kuuluvat Messukylän Suojeluskunnan puhallinorkesterin soittimet ovat kulttuurihistoriallisesti merkittäviä, samoin kuin museon hallussa oleva osa kenraali Aaro Pajarin kirjastosta. Museolla on asiakirja- ja valokuva-arkisto sekä laaja kokoelma aihealueeseen liittyvää lehti- ja kirjastomateriaalia.

KOKOELMIEN PAINOPISTEET JA TALLENNUSPERIAATTEET

Kokoelmien painotukset

TSLM tallettaa kokoelmiinsa esineellistä, kuvallista ja kirjallista aineistoa seuraaviin aihepiireihin liittyen:

  • Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -järjestöjen historiaan liittyvä aineisto, mukaan lukien sotilaspoika- ja pikkulottatoimintaan liittyvä aineisto
  • Suojeluskuntalaisten ja lottien toiminnassaan käyttämä tai toiminnan tuotoksena syntynyt aineisto
  • Marsalkka Mannerheimiin liittyvä aineisto
  • Talvi- ja jatkosotiin (1939 – 1945) liittyvää aineistoa, mikäli sillä on kosketuspintaa suojeluskunta- tai lottajärjestöön tai niiden edustajiin tai materiaali tukee museon toimintaa.

Kokoelmien kartuttamisessa keskitytään alueellisesti pääosin Pirkanmaan maakunta-alueeseen, mikä suurin piirtein vastaa 1930-40 -luvun Pohjois (Pirkka) –Hämeen Suojeluskuntapiirin aluetta.

Kartunta- ja poistoperiaatteet

TSLM noudattaa kokoelmatoiminnassaan seuraavia periaatteita:

  • Kokoelmia kartutetaan pääasiassa lahjoituksin, ostoja tehdään hyvin vähän. Deponointi- eli tallete-eriä otetaan kokoelmien osaksi vain erittäin perustelluista syistä
  • Museotilojen ja muiden käytettävissä olevien resurssien rajallisuuden vuoksi kokoelmiin vastaanotettavan aineiston määrää ja laatua rajoitetaan (kriteereinä mm. esineen koko ja kunto sekä turvallisuusnäkökohdat)
  • Kuvakokoelmia kartutetaan myös digitaalisesti ilman, että museo saa haltuunsa alkuperäistä kuvaa
  • Materiaalia lainataan toisille museoille, mikäli ne pystyvät takaamaan esineiden säilymisen (ns. museostandardien mukaiset olot)
  • Kokoelmista on mahdollista poistaa aineistoa ennalta määritellyn prosessin mukaisesti, mikäli aineisto ei täytä selkeästi kokoelmille asetettuja rajauksia.

Lahjoitusten vastaanotto

Museo vastaanottaa edellä mainitun periaatteen mukaisesti kokoelmiin soveltuvaa materiaalia. Luovutettavista esineistä tehdään kirjallinen sopimus. Sopimuksen mukaan museo saa luovutettavaan materiaaliin täyden omistusoikeuden ja vastaa sen myöhemmästä käytöstä. Erikoisehdoista sovitaan tarvittaessa kirjallisesti erikseen.

Mikäli luovutettavat esineet tulevat myöhemmässä vaiheessa museolle tarpeettomiksi, museo pyrkii ensisijaisesti luovuttamaan tai vaihtamaan esineen toisen museon taikka muun yhteistyötahon kanssa.

Tilanteen niin vaatiessa museo voi myös myydä esineen ja näin saadulla tuloilla tukea museo tarkoitusperien toteuttamista.

Kokoelma-ohjelma

Museomme toiminnan ja kokoelmatyön välineeksi on valmistunut kokoelma-ohjelma, jota tullaan aika ajoin päivittämään museon toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvien muutoksien myötä. Kokoelma-asioiden lisäksi ohjelmaan on kirjattu museon toiminta-ajatus, tavoitteet ja strategiat sekä museotoimintaa määrittävät tekijät.

Oleellisen osan ohjelmasta muodostavat periaatteet ja käytännöt (= prosessit), miten kokoelmia kartutetaan, vastaanotetaan, luetteloidaan, säilytetään ja huolletaan. Edelleen ohjelmassa määritellään turvallisuuskysymykset sekä myös kokoelmien saavutettavuus ja museoiden verkottumisen periaatteet.

Sulje Valikko