Etusivu / VapeTaS / Yhdistys

perinneyhdistys

Yhdistyksen toimintaa vuonna 2019 on johtanut hallitus johon kuuluvat seuraavat jäsenet

Rauhalahti Markku, puheenjoht.

050 68 980

rauhalahti(at)kolumbus.fi

Karvo Marja, varapuheenjohtaja

040 523 8831

marja.karvo(at)gmail.com

Sompa-Hokkanen Riitta, sihteeri

040 563 3228

riitta.sompa-hokkanen(at)hotmail.com

Salonen Matti I., lippu-upseeri

050 364 8693

matti.i.salonen(at)kolumbus.fi

Koskela, Jouni

050 5272129

jouni.koskela(at)pirkanmaa.fi

Kuoppala Jorma, rahastonhoitaja

0400 517585

jorma.kuoppala(at)saunalahti.fi

Ojala Sirkka

sirkka.ojala(at)gmail.com

Vappula Tiina

050 343 1111

tiina.vappula(at)emilida.fi

Wirola Hannu

050 563 3706

hannu.wirola(at)kolumbus.fi

Matkatoimikunta

Rauhalahti Markku

050 68 980

rauhalahti(at)kolumbus.fi

Juntunen Tuomo

0400 332 828

tuomo.juntunen(at)finnbest.com

Turpeinen Helena

040 741 8314

turpeinen(at)kolumbus.fi

Rauhalahti Markku, puheenjoht.

Karvo Marja, varapuheenjohtaja

Sompa-Hokkanen Riitta, sihteeri

Salonen Matti I., lippu-upseeri

Koskela, Jouni

Kuoppala Jorma, rahastonhoitaja

Ojala Sirkka

Vappula Tiina

Wirola Hannu

 

Matkatoimikunta

Rauhalahti Markku

Juntunen Tuomo

Turpeinen Helena

050 68 980

040 523 8831

040 563 3228

050 364 8693

050 5272129

0400 517585

 

050 343 1111

050 563 3706

 

 

050 68 980

0400 332 828

040 741 8314

rauhalahti(at)kolumbus.fi

marja.karvo(at)gmail.com

riitta.sompa-hokkanen(at)hotmail.com

matti.i.salonen(at)kolumbus.fi

jouni.koskela(at)pirkanmaa.fi

jorma.kuoppala(at)saunalahti.fi

sirkka.ojala(at)gmail.com

tiina.vappula(at)emilida.fi

hannu.wirola(at)kolumbus.fi

 

 

rauhalahti(at)kolumbus.fi

tuomo.juntunen(at)finnbest.com

turpeinen(at)kolumbus.fi

 

 


NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Vapaussodan Tampereen Seudun Perinneyhdistys ry. ja kotipaikka Tampere.

 

TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia Vapaussotaan osallistuneiden tai muuten maamme vapauttamiseen myötävaikuttaneiden muistoa sekä harjoittaa maamme itsenäisyyteen liittyvää toimintaa, kerätä ja tallentaa historiallista aineistoa Vapaussodasta, sen tarkoitusperistä ja taistelijoista, huolehtia siitä, että Vapaussotaan ja itsenäisyyden säilyttämiseen liittyvät perinteet säilyvät ja leviävät yhä laajempien kansalaispiirien tietoisuuteen, sen lisäksi taloudellisesti tukea niitä avustuksen tarpeessa olevia henkilöitä, jotka osallistumisellaan Suomen Vapaussotaan tai muuten ovat myötävaikuttaneet maamme vapauttamiseen, sekä heidän puutteessa olevia omaisiaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

– kerää ja tallentaa Vapaussotaa ja siihen osallistuneita koskevaa historiallista aineistoa,

– tukee Vapaussodan tapahtumia ja siihen osallistuneiden elämänvaiheita selostavaa julkaisutoimintaa,

– järjestää juhla-, vierailu- ja esitelmätilaisuuksia Vapaussodan ja itsenäisyyden säilyttämisen merkityksen valaisemiseksi,

– jakaa apurahoja ja palkintoja perustettavan liiton tarkoitusperiä palvelevista tutkimustöistä, kirjoituksista, näyttelyistä ja taideteoksista, sekä

– taloudellisesti tukee niitä avustuksen tarpeessa olevia henkilöitä, jotka osallistumisellaan Suomen Vapaussotaan tai muuten huomattavasti ovat myötävaikuttaneet maamme vapauttamiseen ja heidän puutteessa olevia omaisiaan.

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianomaisen luvan sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

 


JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, joka on kiinnostunut yhdistyksen tarkoitusperien mukaisesta toiminnasta.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

 


HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä neljästä (4) kymmeneen (10) jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja

mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, mutta vaaleissa kuitenkin arpa.

 

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastohoitajan kanssa.

 


TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

 

YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisesti kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

 

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

 


VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

 1. avataan kokous;
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat;
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus;
 8. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä;
 9. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet;
 10. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä;
 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

  Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

10§

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

                                                                           Jäsenkirjeet          1/2020  2/2020  3/2020   4/2020

Jäsentiedotteet:   1/2019    2/2019   3/2019    4/2019

Toimintasuunnitelma toimintakaudelle 1.1.–31.12.2019 linkki

Toimintakertomus 2019

Jäsentiedotteet:   1/2018    2/2018   3/2018    4/2018    5/2018    6/2018

Toimintakertomus 2018 linkki

Toimintasuunnitelma 2018 linkki

Sulje Valikko